Dataskyddspolicy

 

 

Bakgrund

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina

personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn som förtydligar hur vi jobbar

för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder

dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan

ta tillvara dina rättigheter. Policyn utgår från den nya dataskyddslagstiftningen,

GDPR och innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen

gäller från och med 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL).

 

Vilken information samlar vi in och varför?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress,

telefonnummer och i vissa fall personnummer och fastighetsbeteckning.

Syftet med en sådan behandling är att kunna fakturera, upprätthålla kundkontakt,

tillhandahålla nödvändig information om er anläggning såsom servicehistorik,

gällande garantier och i vissa fall kunna ansökan om Rot-avdrag. Informationen

krävs även för att kunna följa kraven på dokumenterad köldmediehantering.

 

Hur samlar vi in information?

Vi får vanligtvis in era uppgifter från er själva och i enstaka fall

folkbokföringsregistret, då det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda er våra

tjänster eller ingå avtal. Får vi inte in personuppgifter kan vi därför inte heller erbjuda er några

tjänster eller produkter.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av

personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är

antingen genom Avtal eller Samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt

samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av

behandlingen innan samtycket återkallades.

 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss eller tills du

uttryckligen ber om att bli borttagen ur våra register. Uppgifter som finns i vår

bokföring kommer dock att sparas enligt bokföringslagen i 7 år, för att sedan tas

bort.

 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast i vissa fall med Skatteverket

(Rot-arbeten) och till de leverantörer vi använder för att kunna utföra våra tjänster

och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig så som registrering av eventuella

garantier på er/era produkt(er). Vi kan även komma att dela dina personuppgifter

med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer

vi aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse, eller överföra

dina uppgifter till ett land utanför EU.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om

dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar

behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta

gör du enklast genom att kontakta utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor på

telefon 0731-512195, eller via mail: kylspecialisten@gmail.com.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge

klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Personuppgiftsansvarig

Kylspecialisten AB med organisationsnummer 556590-4348.

Adress: Hagalundsvägen 53, 374 40 Karlshamn

 

Personuppgiftsansvarig är ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas och att

dina rättigheter tas tillvara.

 

För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida:

www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen


Policy uppdaterad den 15 maj 2018